Gå till innehåll

En plattform för förändring
Om Future Minds
Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram i hållbar utveckling för gymnasieskolor. Programmet syftar till att öka elevers och lärares kunskap och färdigheter kring hållbarhet under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Genom att sammanlänka och skapa gemensamma arenor där unga kan ha kontinuerliga kunskapsutbyten med näringsliv, civilsamhälle, akademi, myndigheter och beslutsfattare möjliggörs samverkan över gränser för att skynda på implementeringen av lärande för hållbar utveckling i skolan, göra unga till en aktiv partner och ge större kraft i den snabba omställning av samhället som krävs för att möta målen i Agenda 2030. 


Läs mer om kunskapsprogrammet Future Minds här.

Varför?
Utbildning och en massiv beteendeförändring hos individer och organisationer sägs vara avgörande för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Att förvänta sig att morgondagens beslutsfattare kommer att axla det ansvaret är för mycket att begära och för riskfyllt att förvänta sig om de inte förbereds för och inkluderas i framtidsarbetet.

Om unga får den kunskap de har rätt till i vår tids viktigaste frågor kommer de kunna påverka den omställning vi alla behöver och bidra till att bygga trygga och mer hållbara samhällen. Vi behöver arbeta tillsammans för att framtidssäkra unga så de kan anta de utmaningar och arbeten som de kommer möta när de har pluggat klart.

För vår och kommande generationers skull måste vi som redan driver ett aktivt hållbarhetsarbete med en tydlig vision kroka arm – och involvera unga redan under gymnasiet. Alla ska med.

Framtiden är här.

Partnerskap och samarbeten
Unga måste involveras i omställningen till ett hållbart samhälle. Att göra unga till en partner i er hållbara omställning är både smart och avgörande för att skapa relevanta och långsiktiga lösningar. Genom att stärka ungas innovations- och förändringskraft kan ni få viktiga insikter för ert hållbarhetsarbete, samtidigt som ni möjliggör för unga att samla på sig de praktiska förmågor som de behöver.

Som partner till Future Minds finns möjlighet att engagera era medarbetare i våra aktiviteter: en nationell filmfest på våren och regionala Sustainability Hackathons på hösten. Partners kan också erbjuda projektförslag till elevernas gymnasiearbete, ordna studiebesök, agera studie- och mentorstöd, sponsra med stipendier, eller involvera unga i längre projekt. I samarbete med Ungdomsbarometern kan vi också erbjuda kvalitativa undersökningar med unga som paketeras i en rapport, med det tema som ni som partner har ett behov av att fördjupa er insikt i.


Bakgrund
Idén och konceptet med Future Minds har vuxit fram från de insikter och behov kopplat till kontinuitet och fördjupad kunskap om hållbar utveckling som vi samlat på oss under åren genom möten med unga och lärare runt om i Sverige i vårt arbete med we_change.

we_change’s mål var att skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i gymnasieskolan. Därför arbetade we_change nära svenska gymnasieskolor med syftet att inkludera och ge fler unga möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning. we_change skulle inspirera, bidra till att förändra attityder och höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen. Sedan starten 2011 har we_change mött över 100 000 elever och tusentals lärare.

Genom stöd från Allmänna Arvsfonden har we_change utvecklats till det större och kontinuerliga kunskapsprogram som idag är Future Minds. Hösten 2022 lanserades programmet nationellt och Future Minds drivs nu som en allmännyttig ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Boka in möte
Vill ni ingå i Future Minds kunskapsprogram som partner eller skola? Fyll i kontaktformuläret nedan.

Läs mer om hur ni kan ansluta till programmet här.

JOIN US

Kontakta oss för att få veta hur du som samhällsaktör kan anslutas till programmet. Gå till kontakt sidan eller maila oss på info@futuremindssweden.se